Alles over het MeerJaren Onderhoudsplan (MJOP)

En Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) er en rapport hvor star nar vedlikehold sted ma finne og hva koster dette. Het MJOP handler om felles saker fra deVereniging van Eigenaars (VvE), inkludert i hvert fall det tak og fasaden, men ofte ogsa det trappenhuis og de kozijnen.

Hva ma du ha i MJOP?

I MJOP er tre elementer av stor betydning. Det MJOP ma angi hvilket byggverk det gjelder, nar det gjelder erstatning eller reparasjon, og hva koster dette.

Byggdel: det MJOP ma vise over hvilken byggdel det gar (kozijnen, fasade, tak, dakgoot, etc.). Syklus: det MJOP ma vise hvor lang tid en bestemt bygningsdel gar med, og nar det er nodvendig a finne reparasjon eller bytteplass. Kosten: til slot ma du i MJOP sta hvor kostnadene for reparasjon eller erstatning er av de bygningsdelene.

Van stor betydning er at alle byggedeler blir tatt med i MJOP. Vaak blir det for eksempel en plan blir laget for 10 ar. Hvis i sa fall det har en levetid pa 15 og loftet pa 25 ar, skal de ogsa bli tatt med i planen, slik at det til enhver tid blir nok reservert.

Conditiemeting.

Det er vettig at kombinasjonen av MJOP alltid kombineres med en kondisjonsmaling. I den kondisjonerende tilstand star det nemlig for alle byggeprosjekter, som star i MJOP, oppgir at de kanskje allerede trenger direkte vedlikehold. I en MJOP blir det ved syklusen bare a se pa gjennomsnittlig levetid, og det blir ikke sett pa den tilstanden i hvilken bygningsdelene na gar. Dette kan derfor gi et vertekend bilde.

Vaststellen reservasjon.

Det er for hver VvE lovlig a opprettholde en vedlikeholdsreserve og derfor derfor arlig a reservere. Dette vedlikeholdsfond skal v re «nok» for a kunne vedlikeholde det. Den beste maten a oppna riktig hoyde pa reservefondet er gjennom en MJOP. Se ogsa Handboken fastsla reservefond og hoydebestilling. Det er ikke vesentlig at en prosent av gjenoppbyggingsverdien eller andre «vuistregels» skal handteres.

Periodiske herkeuring.

Priser pa ravarer kan endres, skatteprosentene (for eksempel det BTW-prosent) endres og vedlikeholdsstatistikken for ulike deler av eiendommen kan endres. Derfor er det viktig at MJOP fra din VvE periodisk (for eksempel hver 5 ar) fornyes. Pa denne maten forblir planen aktuell og kan enkelte arbeidsoppgaver bli utsatt eller rett til a bli oppnadd og forblir din bolig i optimal stand. Kostnader knyttet til en gjenkjenning er mange ganger lavere enn det igjen la oppsett av en MJOP.

Tips og rad.

Elke VvE ma obligatorisk beholde en reservefond. Dette fondet ma sta pa et eget bankkonto. I den vate er det ingen eksplisitt hvor hoyt reservefondet ma v re. Ma det v re nok a v re nodvendig for a kunne betjene. I de vate star det ikke at en MJOP er obligatorisk (bare i Modelreglement 2006), men det er det beste maten a fastsla hvor stort reservefondet skulle v re. Mer enn 25% av VvEs har ingen vedlikeholdsfond eller har siden ikke v rt et vedlikeholdsfond. Ved over 50% av VvE er det vedlikeholdsfondene for sma.

MJOP la opstellen.

For en bedrift a finne som for din VvE en MJOP kan opprette, kan du se var database av bedrifter.


Hei! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Trykk her nå!